نظرات بیماران

شماره صفحه: 6 از 6
... ۸ سال قبل از ایران گفته است: سلام و خسته نباشید دستهايي که شفا مي دهند مقدس تر از لبهايي هستند که دعا مي خوانند . . . جناب آقای دکتر زندی جامعه ي پزشکي کشور بر خود مي بالد که افرادي پاک نهاد و نيکو سرشت به پشتوانه ي توانايي و دانايي توشه گرفته از عِرق ملّي و ميهني در سوداي تامين سلامت انسانها همت خويش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش مي نمايند. اميدوارم همواره هدف عالي شفابخشي را كه فطرت آشناي تمامي انسانهاست ، سرلوحه تلاش بي وقفه خود نماييد تا دم مسيحايي موجود در روح قدسي عالم نيز ، ملازم علم وخرد شما گشته و مقصود حاصل آيد. با دو بال انديشه و ايمان در آسمان پيشرفت و تعالي بشريت و تا بي کرانه عالم هستي به پرواز درآمده و در برداشتن گام هاي مستحکم و مطمئن در مسير توسعه ، کوشا و پويا باشيد. سعادتمندي ، موفقيت و دستيابي به مدارج بالاي علمي را از درگاه خداوند متعال خواستارم. آقای دکتر من خیلی خوشحالم که توسط شما عمل شدم و از عملی که برای من انجام داده اید بسیار سپاس گزارم در پناه حق
... ۸ سال قبل از ایران گفته است: سلام و خسته نباشید دستهايي که شفا مي دهند مقدس تر از لبهايي هستند که دعا مي خوانند . . . جناب آقای دکتر زندی جامعه ي پزشکي کشور بر خود مي بالد که افرادي پاک نهاد و نيکو سرشت به پشتوانه ي توانايي و دانايي توشه گرفته از عِرق ملّي و ميهني در سوداي تامين سلامت انسانها همت خويش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش مي نمايند. اميدوارم همواره هدف عالي شفابخشي را كه فطرت آشناي تمامي انسانهاست ، سرلوحه تلاش بي وقفه خود نماييد تا دم مسيحايي موجود در روح قدسي عالم نيز ، ملازم علم وخرد شما گشته و مقصود حاصل آيد. با دو بال انديشه و ايمان در آسمان پيشرفت و تعالي بشريت و تا بي کرانه عالم هستي به پرواز درآمده و در برداشتن گام هاي مستحکم و مطمئن در مسير توسعه ، کوشا و پويا باشيد. سعادتمندي ، موفقيت و دستيابي به مدارج بالاي علمي را از درگاه خداوند متعال خواستارم. در پناه حق
شماره صفحه: 6 از 6