نظرات بیماران

شماره صفحه: 5 از 6
خ..م ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺑﺎﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰﻭﺑﺰﺭﮔﻮاﺭ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻭﻻ اﺯﺷﻤﺎ ﺩﻛﺘﺮﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭﺧﻮﺵ ﻗﻠﺐ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮﺭاﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻭﺩﻭﻡ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺪ ﻏﺪﻳﺮﺧﻢ ﺭاﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﺩاﺭﻳﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩاﻧﺸﺎﻟﻠﻪ.
شیما ۶ سال قبل از ایران گفته است: سلام استادگرامی من لبلا ازشما استادگرامی پوزش میخواهم ازجسارتی که به کسانیکه.من چندگله ازشمادارم.اولا نوبت دهی مطبتان به روش امروزی نیست منشیتان میگوید هرکس زودترآمدزودترویزیت میشود.وبایستی ساعتها وقتمان تلف شود.دوم اینکه بیماری که به شمامراجعه میکندبشما اطمینان کرده وشمابیستی به حرفهای اوخوب گوش کنیدنه اینکه همش باموبایلتان صحبت کنید.بنظر من شما به بیمارتان بی احترامی میکنید.باسپاس فراوان پوزش بسیار وازجسارت بنده
خ.م ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺑﺎﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮﺯﻧﺪﻱ, اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺘﺎﻥ ﺧﻨﺪاﻥ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺷﺎﺩﻭﺟﻴﺒﺘﺎﻥ ﭘﺮﭘﻮﻝ ﺑﺎﺩ ﻭﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺯﻳﺮﺳﺎﻳﻪ اﻳﺰﺩﻣﻨﺎﻥ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻛﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ,ﺳﺮﻓﺮاﺯ,ﭘﻴﺮﻭﺯ,ﻭﭘﺎﻳﺪاﺭﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎﻥ اﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩﻟﻂﻔﺎﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاﻭﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪﻭاﮔﺮﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻭﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﻭﺯااﻓﺰﻭﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ﺩﻭﺭﭼﺸﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ.
محمد ۶ سال قبل از ایران گفته است: با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر زندی عزیز من اول از خدا شاکرم و دوم زنگیم رو مدیون دستهای شفا بخش شما هستم امیدوارم در تمام مراحل زندگی و کاری موفق و پیروز باشید
ش.م ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺑﺎ ﺩﺭﻭﺩ ﻓﺮاﻭاﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﻓﺮاﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯﭘﺰﺷﻚ ﺭاﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻫﻤﻜﺎﺭاﻥ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ.ﻭﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎﺁﺭﺯﻭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴت,ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻭﺳﺮاﻓﺮاﺯﻱ اﺯاﻳﺰﺩﻣﻨﺎﻥ ﺩاﺭﻡ.
امیر ۶ سال قبل از ایران گفته است: باعرض سلام خدمت جناب دکترمحترم بنده ازشماکمال تشکررادارم ازاینکه دکتری دلسوزومهربانی چون شمامعالج بنده بوده بسیاربسیاربسیارازشماسپاسگذارم.امیدوارم همیشه ودرهرکجاکه هستیدموفق وسربلندوپایدارباشید.جامعه پزشکی به خودمی بالدازاینکه همچون پزشکانی چون شمادرمملکت خودخدمت میکنید.باسپاس فراوان
خ,چ ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺪا ﺑﻮﺩﻱ,ﺧﺪاﻳﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩ. ﻫﺮﻟﺤﻆﻪ ﻭﻫﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺎﺩ. اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﺯاﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻲ, ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻲ, ﻫﺪﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺎﺩ.ﻋﻴﺪﺳﻌﻴﺪﻓﻂﺮ ﺑﺮﺷﻤﺎﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ
پ.پ ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺁﺭﺯﻭ ﺩاﺭﻡ ﺑﻬﺎﺭاﻥ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺱ ﺧﻨﺪاﻥ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺧﺪاﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻭﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻮ
ﭘﺮﻭﻳﻦ ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺳﻼﻡ. ﺷﻤﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎﺩﻩ و ﺯﺑﺮﺩﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ.ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ اﻡ ﻭﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭاﺿﻲ ﻭﺧﺸﻨﻮﺩ ﻫﺴﺘﻢ.اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻭﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
hp ۶ سال قبل از ایران گفته است: من فقط ازاین طریق میخواهم تولددکترزندی را تبریک عرض کنم وامیدوارم ایشان هرجاهستندسالم وتندرست وموفق وسعادتمندباشندوپله های ترقی راهرچه بهتروسریعترطی کنند.دکترعزیز پیروز,سربلندوسرافرازباشیدوعمری طولانی وباعزت داشته باشید.
شماره صفحه: 5 از 6