محققان نتایج بیش از ۴۰۰ بیمار را که با BMI>35 جراحی شدند را با دو گروه مشابه که متقاضی جراحی بوند اما عمل نشدند (گروه کنترل ۱) و یا انتخابی رندم از افراد بسیار چاق جامعه بودند مقایسه کردند. در ۶ سال بیمارانی که تحت جراحیRoux-en-Y  gastric bypass (RYGB) قرار گرفتند، حدود ۴/۱ وزن بدنشان کاهش یافت در حالی که در وزن گروه کنترل تغییری ایجاد نشد.و دیابت ۶۶% بیماران جراحی شده به طور کامل درمان شد، در مقابل این درصد در گروه کنترل فقط ۶-۸% بوده است.و در مقایسه با ابتلای ۱۵-۱۷% افراد جراحی نشده به دیابت تنها ۲% کسانی که جراحی شدند مبتلا شدند.چاقی زیاد ریسک انواع بیماریهای […]
ترکیبی از لاپاروسکوپی ileal interposition (II)با گاسترکتومی اسلیو (SG) به عنوان روش جدید ارائه دهنده بهبود سوخت و ساز بدن و کاهش وزن بدون ایجاد سوء جذب قابل توجه است.هدف از این مطالعه بررسی نتایج حاصل از این روش جدید برای کنترل دیابت نوع ۲، چاقی، فشار خون بالا و اختلالات سوخت و ساز بدن بود در فوریه ۲۰۰۸  IIو SGدر ۴۳نفر (F = M 25:18) انجام شد. . شرکت کنندگان متوسط ​​سن (۸٫۲ ± ۴۷٫۲ سال (محدوده ۲۹-۶۶سالداشتند، طول مدت ابتلا به دیابت از ۹٫۲ ± ۱۰٫۱ سال محدوده ۱-۳۲سال) و متوسط ​​بدن قبل از عمل توده (BMI)از ۷٫۸ ± ۳۳٫۲ Kg/M2 است.تمام بیماران دیابت نوع۲ (DM) کنترل نشده بودند با به طور متوسط ​​هموگلوبین گلیکوزیله    ۹٫۶ ± ۲٫۱%با وجود استفاده از مواد خوراکی کاهنده قند خون (OHAs) و / یا انسولین. سی نفر (۷۰٪)فشار خون بالا، (۴۶٪) ۲۰ با […]