نقش Ileal interposition و sleeve gastrectomy در درمان دیابت ملیتوس 2

ترکیبی از لاپاروسکوپی ileal interposition (II)با گاسترکتومی اسلیو (SG) به عنوان روش جدید ارائه دهنده بهبود سوخت و ساز بدن و کاهش وزن بدون ایجاد سوء جذب قابل توجه است.هدف از این مطالعه بررسی نتایج حاصل از این روش جدید برای کنترل دیابت نوع 2، چاقی، فشار خون بالا و اختلالات سوخت و ساز بدن بود
در فوریه 2008  IIو SGدر 43نفر (F = M 25:18) انجام شد. . شرکت کنندگان متوسط ​​سن (8.2 ± 47.2 سال (محدوده 29-66سالداشتند، طول مدت ابتلا به دیابت از 9.2 ± 10.1 سال محدوده 1-32سال) و متوسط ​​بدن قبل از عمل توده (BMI)از 7.8 ± 33.2 Kg/M2 است.تمام بیماران دیابت نوع2 (DM) کنترل نشده بودند با به طور متوسط ​​هموگلوبین گلیکوزیله    9.6 ± 2.1%با وجود استفاده از مواد خوراکی کاهنده قند خون (OHAs) و / یا انسولین. سی نفر (70٪)فشار خون بالا، (46٪) 20 با دیس لیپیدمی، و  (42٪) 18میکروآلبومینوری قابل توجه است.نتیجه اولیه بهبودی از بیماری دیابت (HbA1C < 6.5%بدون OHAs/  انسولین)و نتایج ثانویه کاهش نیاز به عامل ضددیابت و اجزای سندرم متابولیک بودند.
متوسط ​​پیگیری 8.6 ± 20.2 ماه محدوده 4-40ماه بود.پس از عمل، پارامترهای قند خون ،قندخون ناشتا و پس از صرف ناهار، HbA1c در تمام بیماران (P <0.05) در تمام فواصل بهبود یافته است.بیست( (47٪بیمارانبهبودی در دیابت داشتند و نشان دهنده کاهش قابل توجهی نیاز بهOHAاست .همه بیماران کاهش وزن بین 15تا 30 درصد (P <0.05)  ،بیست و هفت نفر(90%)بهبودی در فشار خون بالا داشتند .. در 3 سال، میانگین کاهش HbA1c(34%)بیشتر از کاهش در BMI(25%)بود.یک روند رو به کاهش در چربی و میکروآلبومینوری بعد از عمل وجود دارد، هر چند آن را برای تنها میکروآلبومینوری معنی دار دانستند.
لاپاروسکوپی IIبا SGبه نظر می رسد یک روش امیدوار کننده برای کنترل 2 DM، فشار خون بالا، کاهش وزن و ناهنجاری های متابولیک است.یک مطالعه چند مرکزی با تعداد زیادی از بیماران و یک دوره پیگیری طولانی تر برای اثبات یافته های اولیه ما مورد نیاز است.
تعداد بازدید: ۳۲۱۳