ارتباط چاقی,اعتماد به نفس و افسردگی

 

چگونه چاقی و اضافه وزن بر اعتماد به نفس تاٴ ثیر می گذارد؟
یک مطالعه در سال ۲۰۰۳ نشان داد كه بیش از ۵۰% افراد دارای اضافه وزن بخصوص زنان جوان و بیشتر در هنگام شنا، ورزش، تعطیلا ت یا در مكانهای تفریحی عمومی بدلیل وزنشان فاقد اعتماد به نفس هستند. در همان نظرخواهی ۴۱% اظهار داشتند كه احساس می كنند كه آ‌نها بدلیل وزنشان مورد قضاوت بیشتری هستند و ۲۵% توهین هایی را بخصوص از بچه ها تجربه كرده بودند بطور آ‌شكاری ۳۳% از افراد لا غر باور دارند كه آ‌نها با افراد دارای اضافه وزن بطریق متفاوتی رفتار می نماید و ۲۵% اعتقاد دارند كه افراد دارای اضافه وزن فاقد كنترل هستند. دكتر آ‌لبرت استانكاد، كه یک نویسنده مشهور افسردگی و چاقی است، در كتاب دردهای چاقی ( ۱۹۸۰، صفحه ۷۵ ) از زبان یكی از بیمارانش در توصیف خود می نویسد:
یک توده خاكستری سبز، یک ماده بی خاصیت و بیشكل و سپس در همان زمانها من احساس سستی و تنبلی كردم و همین حالا وقتی از روی میز معاینه برمی خیزم، احساس می كنم مانند یک فیل هستم.
 
 
 ارتباط بین چاقی و افسردگی چیست؟

مدتهای مدیدی است كه ارتباط بین افسردگی و چاقی ثابت شده است اما هیچوقت مداركی مبنی بر میزان این ارتباط و تعریف مطلق آ‌ن داده نشده است.
اغلب روشن نیست كه چاقی یا افسردگی كدامیک در چرخه اضافه وزن و كمی اعتماد به نفس در ابتدا بوجود می آ‌یند همینطور اثر روانی رژیم غذایی مشخص نیست. آ‌یا آ‌ن در برطرف نمودن نگرانی های مربوط به چاقی مفید است و یا با تشدید اضطراب و خودبیزاری وقتی كه تقریباً اضافه وزن بطور حتمی الوقوع جای خود برمی گردد، مضر می باشد

تعداد بازدید: ۲۴۶۵