برای مشاهده لیست جراحی های روزانه روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

لیست جراحی های روزانه

 

 

 

 

تاریخ......... نوع بیماری........................ نوع جراحی............ جراح................................ .....بیمارستان.............................
1/3/1393 خانم 36 ساله یا توده بدخیم پستان ماستکتومی........ دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
2/3/1393 آقای 65 ساله با بدخیمی کولون کولکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
4/3/1393 آقای 77 ساله با بدخیمی و انسداد کولون کولکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
6/3/1393 آقا46 ساله با بدخیمی کاردیا  گاسترکتومی توتال دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
7/3/1393 آقای 77ساله با بدخیمی معده گاسترکتومی باز دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
7/3/1393 آقای 49 ساله با آبسه ی آپاندیس لاپارسکوپی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
9/3/1393 خانم دیابتی 35 ساله با چاقی مفرط گاستریک لاپارسکوپی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
10/3/1393 خانم 55 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
12/3/1393 خانم 39 ساله با توده ی سینه بیوپسی وماستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
12/3/1393 خانم 40 ساله با سنگ کیسه صفرا لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
16/3/1393 خانم 34 ساله با انسداد روده لاپارسکوپی  تجسسی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
18/3/1393 پسر 18 ساله با آپاندیسیت لاپارسکوپی آپاندکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
18/3/1393 آقای 50 ساله با کنسر معده توتال گاسترکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
19/3/1369 آقای 63 ساله با بدخیمی آدرنال آدرنالکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
22/3/1393 آقای 32 ساله با آپاندیسیت لاپارسکوپی آپاندکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
22/3/1393 خانم 60 ساله با سنگ کیسه صفرا لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
23/3/1393 خانم 30 ساله با سنگ کیسه صفرا لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
23/3/1393 خانم 68 ساله با سنگ کیسه صفرا لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
25/3/1393 خانم 34 ساله با چاقی مفرط گاستریک لاپارسکوپی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
26/3/1393 خانم 33 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
27/3/1393 آقای 67 ساله  لاپارسکوپی تجسسی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
28/3/1393 خانم 36 ساله با توده سینه ماستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
3/4/1393 خانم 47 ساله مراجعه جهت عمل زیبایی سینه ماموپلاستی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
3/4/1393 خانم 60 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
4/4/1393 خانم 46 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
6/4/1393 خانم 32 ساله با چاقی مفرط گاستریک لاپارسکوپی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
7/4/1393 خانم 50 ساله با بدخیمی رحم لاپارسکوپی هیسترکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
7/4/1393 خانم 29 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
7/4/1393 خانم 45 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
9/4/1393 خانم 66 ساله با بدخیمی روده کولکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
9/4/1393 خانم 42 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
11/4/1393 خانم 42 ساله با بدخیمی معده توتال گاسترکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
12/4/1393 آقای 53 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
12/4/1393 خانم 53ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
13/4/1393 خانم 32 ساله با چاقی مفرط گاستریک باندینگ  دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
13/4/1393 آقای 69 ساله با کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
15/4/1393 خانم60 ساله بابدخیمی روده کولکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
20/4/1393 آقای 69 ساله با فیستول آنال جراحی آنال فیستول دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
20/4/1393 آقای 85 ساله با انسداد روده ایلوستومی  دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
21/4/1393 خانم 37 ساله با توده ی سینه ماستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
25/4/1393 آقای 44 ساله  لیپوم دیواره قفسه سینه دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
26/4/1393 خانم 30 ساله با درد شکم اندومتریوز دیواره شکم دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
26/4/1393 آقای 62 ساله با فتق کشاله ران هرنیورافی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
26/4/1393 خانم 36 ساله یا کوله سیستیت لاپارسکوپی کوله سیستکتومی دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
5/5/1393 خانک 21 ساله با چاقی مفرط گاسترکتومی اسلیو دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه
5/5/1393 آقای 64 ساله با بدخیمی روده کولستومی  دکتر عبدالله زندی بیمارستان آتیه